Anav: Promoting the integration of Roma women (PROMA)

Financator: Erasmus+, Contract 2020-1-RO01-KA204-080214

Beneficiaro: Asociaţia Centrul Pentru Legislație Nonprofit (Coordonator)

Partenerǎ:

SYMPLEXIS (Grekia)

CITIZENS ASSOCIATION FOR SUPPORT OFMARGINALIZED GROUPS ROMA RESOURCECENTER SKOPJE (I Republika Macedonia Nordikani)

MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (Spania)

BK Consult GbR (Germania)

O vaxt e implementaciaqo: 01 Decembra 2020 – 30 Novembra 2022

So kamel o projekto: E rromnienqi integracia pïrdal o kerimos varesave instrumentenqo save si kerde pala so trebul len, pe edukaciaqi rig aj pïrdal o siklǎrimos e siklǎrnenqo so keren buti and-e rromane komunitete. 

E maj zorale amare rezultaturǎ:

•           Jekh kalitativo rodimos palal save si e rromnianqe trobuimata vaś i edukacia, rodimos so sas kerdo andar sa e thema so sas astarde and-o projekto (Rumunia, Spania, Grecia vi Nordikani Macedonia), rodimos so astarel and-e lesθe vi laćhe praktiko misalǎ.

•           Jekh nevikani metodologia savi del dumo k-i socialo inkluziunea e rromnianqe, pïrdal i inklusivo edukacia andar e manuśa, lindoj jakhaθe o thanutno konteksto aj vazdindoj kodola thanutne piloto programe save sas godisarde aj kerde and-e jekh than katar e rromnia vi e siklǎrne save keren buti and-e rromani komunitete.

•           Jekh online instrumento kerdo te tradel maj dur o programo palal o zorǎrimos e ʒanglimatenqo prinʒarde katar o siklǎrne so keren buti, formalo vaj na, e rromniança, programo and-e savesθe arakhel pes vi informacialo materialǎ andar e rromnia.

•           O zorǎrimos aj buxlimos andar 40 siklǎrne save keren buti and-e rromane komunitete, andar le 4 thema and-e savenθe implementuil pes kadaja metodologia kerdi vaś i socialo inkluziunea e rromnianqi.

•           O kerimos e abilitacienqo aj e kompetencenqo andar (p-o cira) 100 rromnia so aven andar kadala 4 thema, kotor andar o projekto, lindoj kotor kaj le piloto programe kerde p-o thanunto nivelo.

•           I organizarea e evenimentenqo sar “O ges le putarde udarenqo”, and-i Spania, Grecia aj Nordikani Macedonia aj vi jekhe integracionalo evenimentosqo and-i Rumunia kaj sikadias pes o projekto aj lesqe rezultate.

O 1to modulo: I empatia – o prinʒarnimos pala penθe maśkar e rromnia

Kadava modulo sikavela jekh buxlo dikhimos andar e rromnia palal sar te prinʒaren pen korkorre von, sar te prinʒaren penqe abiliteturǎ, penqo intereso, kaj te vazden korkorre penqo akcienqo plano savo ingerela len karing jekh laćheder kariera.

Kadava modulo del duma palal so de vazno si te prinʒaras amen korkorre, palal e pozitive rezultaturǎ kadale procesosqe ama vi palal e ćhanda e prinʒarimasqo pesθar. Sa kadǎ, e informacie kadale modulosqe traden karing e konceptǎ sar pativ-pesθar, eficienca vi o arakhimos aj o butikerimos e prioritença.

O 2to modulo: So keras e patǎimatença vaś e rromnia?

Kadava modulo si te del varesave idee pala sar te dikhas e rromnian, sar te xatǎras len aj sar te barǎras amari toleranca.

Kathe si las and-o dikhimos duj socio-kulturalo koncepte: rasa vi etnia. Kadǎ, e rasaqo koncepto phenel palal e fiziko karakteristike e manuśenqe aj o etniko koncepto del duma palal e kulturalo karakteristike sar si i ćhib, i religia aj i kethani istoria. Sa kathe, saj prinʒaras varesave elementurǎ vaś i istoria aj i kultura le rromenqi, elementurǎ kidine maj but karing e rromane komunitete andar e 4 thema e projektosqe. 

O 3to modulo: Tehnike e manuśenqe siklǎrimasqe andar e siklǎrne

Kadava modulo si te del e siklǎrnenqe jekh oportuniteta kaj te siklǒn neve tehnike palal sar te keren maj laćhe le rromnianqe siklǎrimasqe experience, kerel jekh konteksto and-e savesθe e rromnia zorǎren penqe abiliteturǎ, konteksto so xarnǎrel e śajutnimata save ingeren k-o śkolaqo/butǎqo mekhimos.

O 3to modulo phenel amenqe palal sar o siklǎrno vazdel jekh ćaći, pativali relacia maśkar vov, sar siklǎrno, aj e rromnia, sar kursantǎ, relacia savi thol pes zumaki ke o than kaj si o kurso si jekh amalikano than, kaj e kursantǎ ni garaven pes te den duma palal lenqe problemurǎ savenθar von den pen dab aj ni garaven pes te roden khetanes solucie. Kadǎ, kathe si sikavde atitudine aj metode pïrdal savenθe o siklǎrno aresel te kerel e rromnian te len kotor aktivo ka lesqo kurso.

O 4to modulo: laćhe praktike palal o zurǎrimos aj barǎrimos e telutne nivelosqo e drabarimasqo (informatiko aj ćhibǎqo competence), tehnike andar e rromnia.

O obiektivo kadale modulosqo si kodova savo kamel te sikavel siklǎrimasqe metode and-e nonformalo thana aj sikavel vi konkreto misalǎ pala sar śaj kerel pes o siklǒvimos, siklǒvimos so lel and-o dikhimos e prioritete aj o trobuimos e siklǒvnenqo ama vi lenqe resurse.

I Bronisława Wajs, “I Papusza” (1908-1987) – rromni Poloniaθar, poeta

Bronisława Wajs vaj Papusza, kadǎ sar si voj prinʒardi bute manuśenθar, arakhadili and-o berś 1908, and-o Lublin, Polonia. Sas jekh rromani ӡuvli kulturaqi, gilabelas aj xramosarelas poezie. I xaning laqe inspiraciaqi sas, palal sar xramosardǎs pes palal laqo trajo, o trajo pesqe familiaqe – o trajo and-e vurdona katunença – ama vi i dukhavdi eksperienca e Holokaustosqi. Papuśa sikilǎs te drabarel aj te xramosarel katar e manuśa savença kerelas interakcia kana aj kana, kana pesqi familia aćhavelas pes andar o phirimos. Laqi familia na mukelas lan te xasarel but vrǎma kadale interakciença, patǎindoj ke na-i te inklel vareso laćho othar. Aj vi kadǎ i Papuśa sikǒlas maj dur aj aresel te inkalavel kodola lila save xramosarelas len. And-i kodoja vrǎma i kumpania mekela avri aj spildel lan te zumavel te lel sa e lila dine avri, ama i editura ni kamel. I rromani poeta del jag ka sa laqe lila xramosarde vastesθar aj garavel pes sa laqo trajo and-e jekh gavorro Poloniaθar. And-o berś 2013, sas kerdo jekh filmo „Papusza”, jekh biografiko dokumentaro, parno-kalo, p-o but lesθar and-i rromani ćhib. O filmo sas kerdo katar o Joanna Kos-Krauze aj o  Krzysztof Krauze, and-o than e Papuśaqo kheldǎs i Jowita Budnik.  

I Katarina Taikon, (1932-1995) – jekh Kelderaś rromni ‘tar i Suedia, aktrica aj xramosarni

Katarina Taikon arakhadili and-o berś 1932, and-i Suedia, and-i jekh kelderaśisqo familia. Aresel but śundi and-i themesqi literatura pala’ so ankalavdǎs maj but lila andar e ćhavorre – i paramić e ćhejaqi Katitzi aresel jekh andar e maj prinʒarde aj kamle paramićǎ and-i Suedia. I Katarina ʒanelas so si kodoja marginalizacia aj śutimos de kana sas ćhejorri aj, kadǎ, ni k-i śkola na sas. Sikǒl te xramosarel aj te drabarel palal 14 berś, kana lǎs te zumavel te astarel jekh dialogo e instituciença e themesqe kaj te laćharel e rromenqi situacia. And-o berś 1963 voj inkalavel laqo maj anglutno lil “I rromani ʒuvli” aj aresel te kerel pes zorales prinʒardi sar manuśni so marel pes kaj e rroma te aven prinʒarde themesθar sar e avera ʒene e themesqe. I mass media katar i Suedia xramosarel pala laθe sar kaj si i ʒuvlikani varianta katar o Martin Luther King aj aćhol and-i istoria andar ke sikavdǎs laqe komunitetaqe jekh nevi perspektiva – o marimos andar i pativ/i demniteta. O trajo aj i aktiviteta e Katarinaqi pe lenθe vazdǎs pes jekh dokumentaro filmo so buśolas „I Katarina Taikon”, kerdo and-o berś 2015 katar e regizorǎ Gellert Tamas aj Lawen Mohtadi, palal o autobiografiko lil “O ges and-e savesθe ovava vesti”, xramosardi katar i Lawen Mohtadi.

I Philomena Franz (1922- ) – Rromani ʒuvli Germaniaqo, xramosarni aj aktivista

Philomena Franz arakhadili and-o berś1922, and-i Gemania, and-i jekh artistonqi rromani familia. Laqi familia sas prinʒardi palal lenqe internacionalo spektakolo aj i Philomena, lośaça, sas kotor andar e familiaqo bisniso, gilabajndoj aj khelindoj. Kadaja laćhi perioda e familiaqi sas te nakhel but sigo, cira palal e berśa ’30, kana e phirimasqo lila j e familiaqe instrumentǎ sas line. And-o berś 1943, i Philomena Franz si tradini zorǎça k-o Auschwitz. And-o berś 1945, aresel te naśel andar e koncentraciaqo kampo, aźutisardǎs la jekh gavutno neamco. Astarel pes palem muzikaθar, prandǒl pes aj si lan 5 xurdorre. Philomena Franz xramosarel anda so nakhlǎs k-o Auschwitz aj, kadǎ, aresel i maj anglutni rromani xramosarni savi anel kadava subiekto and-i literatura. Kadava literaro sukceso khuvel pes bute traśajmasqo sunença aj xatǎrimatença save avenas andar kodola lagerosqe eksperience.  

I Luminiţa Cioabă (1957-) – kelderari rromani ʒuvli Rumuniaθar, xramosarni aj aktivista

I Luminica Cioabă arakhadili and-o berś 1957, and-i Rumunia. Avel andar e kelderarenqi vica aj voj laqe familiaça ingerelas jekh trajo dopaś nomado (phirutno). And-e berśa ’60, i familia Cioabă beśadǒl and-o źudeco Sibiu. O dad e Luminicaqo, o Ion Cioabă si prinʒardo sar o thagar e rromenqo aj lesqo sekretaro sas o Nicolae Gheorghe. I Luminica phenel pala laθe aj laqo literaro drom ke miazol e dromeça e Papuszaqi, p-i literaturaqi rig – vi voj, sar i Papusza, si kotor andar jekh phirutni familia savi ni mukhel but than e śkolaqi and-o trajo e ćhavenqo. Pala sa kadala, i Luminica aresel te sikǒl te drabarel aj te xramosarel aj aresel prinʒardi pesqe poezinça aj paramićença xramosarde aj boldine and-e maj but ćhiba. Nakhavel and-e poezia a proza e rromenqo kulturalo specifiko, zumavindoj te inkerel pes dur katar e kliśee save saj ingeren karing e rromenqi eksotizarea.

I Bambina (1962-2014) – e luluděnqi rromani thagarni 

I Lina Victorita Georgescu, prinʒardi sar Bambina, e luluděnqi thagarni, arakhadili and-o berś 1952, Rumuniaθe, and-i jekh rromani familia, i vica e luludiarnenqi. De kana sas ćhejorri, ćhutǎs pes and-e familiaqo bisniso, kana sas la 7 berśa, i Bambina bikinelas korkorri luludǎ, and-e Bukureśtosqe ulice. I Bambina aresli te avel, and-e kodola berśa ʒi akana, i maj prinʒardi luludǎrni andar o Bukureśti aj laqo anav si prinʒardo katar sa kolaver ʒene save bikinen luludǎ and-o sasto them. Khonik, anglal laθe, ni anelas luludǎ andar i Olanda te bikinel and-i Rumunia, sar areslǎs voj te kerel and-o berś 1994. Sas jekh bari manuśni and-e rromenqe jakha, ke areslǎs te ingerel jekh tradicionalo buti ka jekh aver ućo nivelo, ʒi k-i arta, śaj te phenas. I paramić e ćhejaqi 7 berśenθar savi lǎs te bikinel luludǎ and-i diz aj ʒi phurimasθe, areslǎs te tradel jekh ćaćo finaciaro imperio, si i paramić pe savǎθe vazdel pes jekh teatrosqo spektaklo “Bambina, i thagarni e luluděnqi”.   

Te kames te keres maj dur tire primaro aj gimnazialo studie kaj te arakhes maj sigo jekh maj laćho butǎqo than, o programo“I duj-to śansa” si laćho and-a tuθe. Phirindoj and-e kadava siklǎrimasqo programo, daśtisares te agorisares tirre bazutne studie aj te na mukhes tirro butǎqo than nd-e savesθe sean astrado akana. Te kames te ʒanes maj but pala kadava programo, rode and-o linko sikavdo maj opre.

And-i Rumunia, de katar e berś 1992/1993, kerel pes jekh programo palal e afirmativo akcie and-i edukacia. Konkreto, k-o licevo aj k-i fakulteta si dine thana e ternenqe andar i rromani komuniteta pe savenθe si konkurenca numa’ rrom-rromeça. Kaj te areses te des andre pe jekh sar kadava than, si musaj te prinʒares tire rromani identiteta aj vi te sikaves jekh atestacia dini katar jekh rromenqi organizacia. . Te kames te ʒanes maj but pala kadava programo, rode and-o linko sikavdo maj opre.    

•           Love andar i fakulteta rromane ternenqe https://www.romaeducationfund.org/rhsp-romania/

Roma Education Fund, jekh internacionalo fundacia savi rodel o laćharimos e formalone edukaciaqo maśkar e rroma, phiravel jekh internacionalo programo and-e savesθe den uni love e rromane ternenqe andar e fakultete. Te kames te ʒanes maj but pala kadava programo, rode and-o linko sikavdo maj opre.   

•           Butăqe kursură http://anofmvechi.anofm.ro/cursuri-de-calificare-si-recalificare

ANOFM (I Themutni Agencia e Oficosqi Palal e Butǎqi Zor) kerel kursurǎ kaj o manuś te astarel jekh diploma savǎça te lel maj sigo jekh butǎqo than. Te kames te ʒanes maj but pala kadava programo aj vi pala so trebul te keren e ʒene so kamen te keren cursurǎ, rode and-o linko sikavdo maj opre.