Ziua Internațională a Femeii este o ocazie să sărbătorim femeile care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la o lume mai bună și la dezvoltarea unei societăți în care drepturile femeii contează. De asemenea, în această zi, este mai important ca oricând să ne amintim că egalitatea de gen rămâne încă un obiectiv pentru care trebuie să milităm și că respectarea drepturilor femeilor este esențială într-o societate democratică.

Unul dintre aceste drepturi este dreptul la educație, care înseamnă și o șansă în plus la o viață mai bună. În secolul XXI, încă există discriminare în ceea ce privește accesul la educație de calitate, iar fetele și femeile rome sunt unul dintre grupurile cele mai vulnerabile din Europa.

Prin proiectul Promoting the integration of Roma women (PROMA) contribuim activ la împuternicirea femeilor rome, prin intermediul educației. Astfel, în urma unei analize privind nevoile femeilor rome la nivel de educație formală și non-formală, am dezvoltat o platforma online, un instrument interactiv util atât femeilor rome, cât și formatorilor care lucrează cu acestea.

Ce este această platformă și de ce este utilă?

Platforma asigură un mediu virtual de învățare, punând la dispoziția utilizatorilor o colecție de materiale, module, manuale și instrumente de evaluare despre:

  • Istoria, cultura și identitatea romani și percepțiile asupra acesteia;
  •  Excluziunea socială;
  • Împuternicirea femeilor rome;
  • Tehnici de training adaptate femeilor rome;
  • Bune practici și exerciții pentru îmbunătățirea experienței de învățare;
  • Metode de dezvoltare personală și profesională pentru femeile rome.

O secțiune specială este rezervată Abilităților de Management al Carierei, dedicată femeilor rome care doresc să își îmbunătățească abilitățile profesionale prin patru etape:

  • cunoașterea de sine;
  • identificarea nevoilor pieței și abilităților necesare angajării;
  • explorarea carierei profesionale;
  • dezvoltarea de abilități digitale necesare pentru a fi considerat un candidat eligibil.

De asemenea, secțiunea pune la dispoziție și consultanță pentru construirea unui plan de management al carierei adaptat femeilor rome.

Această platformă este un instrument care permite formatorilor o mai bună înțelegere a particularităților culturii rome, implicarea în susținerea incluziunii sociale a femeilor rome, îmbunătățirea abilităților de a dezvolta și livra o experiență mai bună de învățare, care să conducă la reducerea abandonului școlar în rândul fetelor și femeilor rome .

Platforma poate fi accesată AICI.

De 8 martie, transmitem La mulți ani tuturor femeilor și îndemnul de a continua să lupte pentru ca drepturile tuturor femeilor să fie respectate, astfel încât ele să își poată atinge adevăratul potențial.

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

EN

International Women’s Day is an opportunity to celebrate women who, through their outstanding achievements, have contributed to a better world and to the development of a society in which women’s rights matter. Also, on this day, it is more important than ever to remember that gender equality remains an important goal for which we must militate for and that women’s rights are essential in a democratic society.

One of these rights is the right to education, which also means an extra chance at a better life. In the 21st century, there is still discrimination in access to quality education, and Roma girls and women are one of the most vulnerable groups in Europe.

Through the project Promoting the Integration of Roma Women (PROMA) we actively contribute to the empowerment of Roma women, through education. Thus, following an analysis of the needs of Roma women in formal and non-formal education, we have developed an online platform, an interactive tool which is useful for both Roma women and trainers working with them.

What is this platform and what is its purpose?

This platform provides a virtual learning environment, providing a collection of materials, modules, textbooks and assessment tools on:

– Romani history, culture and identity and perceptions of it;

– Social exclusion;

– Empowerment of Roma women;

– Training techniques adapted for Roma women;

– Good practices and exercises to improve the learning experience;

– Methods of personal and professional development for Roma women.

A special section is reserved for Career Management Skills, dedicated to Roma women who want to improve their professional skills through four stages:

– self-knowledge;

– identifying market needs and employment skills;

– exploring the professional career;

– developing the digital skills needed to be considered an eligible candidate.

The section also provides counceling on building a career management plan adapted for Roma women.

This platform is a tool that allows trainers to better understand the peculiarities of Romani culture, to get involved in supporting the social inclusion of Roma women, to improve their skills for developing and delivering a better learning experience, leading to a decreasing in school dropout among Roma girls. and women.

The platform can be accessed HERE.

We send our best wishes to all the women in the world and we urge them to keep fighting for the rights of all women to be respected so that everyone of them can reach their true potential.

Happy Women’s Day!

This newsletter has been elaborated within the project PROMA – Promoting the integration of Roma women, funded by Erasmus+, Agreement number 2020-1-RO01-KA204-080214. The content of the newsletter represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The newsletter is sent quarterly to the organizations in the databases of the partners in this project.This newsletter was drafted and disseminated in accordance with the GDPR – General Data Protection Regulation- European Regulation 2016/679 on data protection and privacy in the European Union and the European Economic Area. In case you do not want to receive this newsletter, please write to us at: office@clnr.ro Please share this newsletter with your colleagues and partner organizations. Sharing is caring! Follow us here: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject.