ПРОМА: Промоција на интеграцијата на жената Ромка

Проектот ПРОМА (бр. 2020-1-RO01-KA204-080214) се фокусира на образованието на возрасните со цел да се поттикне интеграција на жените Ромки во нивните локални заедници преку образованието. ПРОМА ќе се спроведува во четири земји со поголем број на ромско население (Романија, Шпанија, Грција, Северна Македонија) и ќе вклучува две различни групи учесници, жени ромки и формални и неформални воспитувачи/едукатори кои ќе работат со жените ромки.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.