Конзорциумот се состои од 5 партнери од 4 земји на ЕУ (Романија, Шпанија, Грција, Германија) и земја-партнер (Северна Македонија) кои споделуваат слични предизвици и покриваат различни секторски, географски и професионални средини, обезбедувајќи интердисциплинарен пристап на спроведување на проектот на повеќе нивоа.CLNR (The Center for Not-for-Profit Law)
CLNR (Центар за непрофитно право
Центарот за непрофитно право (ЦЛНР) е романска непрофитна организација основана во 2013 година, специјализирана за обезбедување истражувања, застапување и други сродни услуги на граѓанските организации и граѓаните. Нашата активност се фокусира на зајакнување на капацитетот на невладините организации во Романија: (https://www.clnr.ro/project/poca/), како и правната рамка за функционирање на невладините организации (http://legiong.ro/). Исто така, нашата организација им обезбедува навремени информации на граѓанското општество за правните иницијативи и за политиките во Романија, преку Служба за следење на јавни политики  (issuemonitoring.ro). Меѓу нашите тековни проекти се  IntersectVoices  – борба против дискриминација врз жените ромки, транснационален напор за борба против дискриминацијата на жените Ромки (https://www.hdl.fi/en/intersect/).

Контакти:
https://www.clnr.ro/
office@clnr.ro


Magenta Consultoría
Magenta Consultancy is an educational and European projects’ consultancy with 18 years of expertise in the promotion of gender equality and social development at regional, national and European level. Its purpose is promoting the re-build of an equal and fair society, in which everybody has the same opportunities and vulnerable groups are integrated. Magenta wants to achieve this through educational programs, mainly focused on the areas of gender equality and violence prevention, social integration, psychological and physical health, employability and entrepreneurship promotion, literacy –with empowerment and key competences–, active ageing and youth.

Contact:
magenta@magentaconsultoria.com
+34 985 32 48 13
www.magentaconsultoria.com

Symplexis
Симплексис е грчка непрофитна организација со седиште во Атина, која се стреми да обезбеди еднакви можности за сите преку активности и мерки кои градат вештини, зајакнуваат и промовираат активен ангажман и
учество фокусирајќи се на најранливите категории на население и особено на оние со помалку можности. Мисијата на Симплексис е да ја подигне социјалната кохезија преку интегрирани активности и активности засновани на проекти кои имаат за цел промовирање на вклучување на загрозените групи во ризик од маргинализација и исклучување, истовремено промовирајќи ги и заштитувајќи ги правата на различните типови на групи на население кои се соочуваат со дискриминација, зајакнување и поддршка на жртвите, подигање на свеста и споделување на информации на сите нивоа. Активноста на Симплексис се базира на пристапи и интервенции предводени од потребите на корисницитe
околу четири главни оски на експертиза: Социјална и економска вклученост, заштита и унапредување на човековите права, надградување, градење капацитети и зајакнување на ранливите групи, како и  развој на децата и младите.

Контакти:
info@symplexis.eu
+30 21 06 10 99 38
www.symplexis.eu

BK-Con

БК-кон е ниша давател на услуги, со огромно искуство во управување со проекти и испорака на услуги, опфаќајќи:
– Образование, вклучително и дизајнирање и испорака на наставни програми за обука, со користење на најсовремени методологии (TNA, DACUM, Рамки за ЕУ компетенции, EQAVET, кредитни системи на ЕУ, договори за учење, евалуација преку создавање на  механизми за повратни информации) и паметни ИКТ алатки како е-учење преку MOOC платформи и  искуствено образование.
Вработување, дури како фацилитатори преку поддршка на почетни компании и претприемништво или преку ефективна доквалификација и преквалификација на вработените и невработените, во согласност со реалните потреби на пазарот. Областите на обезбедени услуги опфаќаат дизајнирање и имплементација на анализа на потребите на пазарот, спроведување на студии за трагирање, ALMP и воведување на шемизаWBL / учење на ниво на сектор или национално ниво.
Социјална инклузија, насочена кон ранливи групи, вклучително и долгорочни невработени, малцински групи, TCNs и справување со дискриминација од секаков вид (заснована на пол, сексуален идентитет).

Контакти:
kruczek@bk-con.eu
+4935548546783
www.bk-con.eu


Roma Resource Center
Ромски Ресурсен Центар
Ромскиот ресурсен центар е организација специјализирана за работа за подобрување на животот и состојбата на маргинализираните групи граѓани во Македонија преку пилотирање инклузивни модели и обезбедување долгорочна одржливост на најдобрите практики на инклузивност
РРЦ е исто така специјализирана за обезбедување обука и градење на капацитети на младите, граѓанските организации, локалните заедници и деловниот сектор во Северна Македонија. Персоналот на РРЦ е опремен со специфично знаење и стручност, одлична комуникација, компјутерски и организациски вештини.
РРЦ е основана во март 2010 година. Таа е невладина и непрофитна организација насочена кон обезбедување континуирана поддршка за маргинализираните групи граѓани, за одржлив развој на граѓанското општество, млади, бизнис, заедница и локална самоуправа, како како и засилена мобилизација на сите релевантни структури на заедницата што можат да придонесат за забрзување на интеграцијата во нивните заедници и во нејзиниот поширок контекст за интеграција на Северна Македонија во ЕУ. Главниот фокус на РРЦ е поддршка на процесот на имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Северна Македонија и поддршка на процесот на развој на национални и локални политики за обезбедување долгорочни мерки на одржливост за подобрување на состојбата на Ромите.

Контакти:
info@rrc.org.mk
+0038975 211 247
http://www.rrc.org.mk/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.