Το έργο PROMA (αριθ. 2020-1-RO01-KA204-080214) επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την προώθηση της ένταξης των γυναικών Ρομά στις τοπικές κοινότητές τους μέσω της εκπαίδευσης.

Πλαίσιο

Οι κοινότητες των Ρομά θεωρούνται ως μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους περιθωριοποίησης και διακρίσεις.  Όπως αναφέρεται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, οι γυναίκες Ρομά συνήθως υποφέρουν από αυτό που ονομάζεται “διπλή διάκριση”: αφενός λόγω της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και αφετέρου λόγω του φύλου τους.

Η κατάσταση των γυναικών Ρομά σε όλα τα επίπεδα που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη (εκπαίδευση, απασχόληση, οικονομική κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης) είναι πολύ χειρότερη σε σύγκριση με τους άνδρες. Ενδεικτικά, με βάση τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν, με τις διαφορές στα ποσοστά αναλφαβητισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών άνω των 16 ετών στο σύνολο του πληθυσμού να είναι 12% στη Ρουμανία, 8% στην Ισπανία και 12% στην Ελλάδα. Σχετικά με την απασχόληση, με βάση τον FRA, το ποσοστό των ανδρών Ρομά που βρίσκονται “σε εργασία” είναι σταθερά υψηλότερο από εκείνο των γυναικών Ρομά. Σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν, υπερδιπλάσιοι άνδρες Ρομά εργάζονταν συγκριτικά με τις γυναίκες Ρομά. Η κατάσταση είναι παρόμοια και για τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τη “Στρατηγική για τους Ρομά στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, η ανεργία μεταξύ των Ρομά είναι σχεδόν διπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο και ακόμη υψηλότερη στις  γυναίκες Ρομά. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση- παρόλο που η ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική, υπάρχουν αξιοσημείωτες αποκλίσεις σε βάρος  των  κοριτσιών Ρομά.

Στόχοι

Το PROMA επικεντρώνεται στη δυναμική της εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύοντας στην προώθηση της ένταξης των γυναικών Ρομά στις τοπικές κοινότητές τους μέσω της εκπαίδευσης με τη μορφή πρακτικών τοπικών προγραμμάτων, που αποτελεί και τον κύριο στόχο του έργου. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

α) αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και των μέσων κοινωνικής προώθησης σε τοπικό επίπεδο και στις 4 χώρες υλοποίησης,

β) ανάπτυξη των ικανοτήτων των τυπικών & μη τυπικών εκπαιδευτών των γυναικών Ρομά,

γ) σχεδιασμό & εφαρμογή τοπικών πιλοτικών προγραμμάτων με στόχο την κοινωνική ένταξη των γυναικών Ρομά μέσω της εκπαίδευσης,

μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτών και γυναικών Ρομά.

Δραστηριότητες

Το PROMA πρόκειται να υλοποιηθεί σε 4 χώρες με πυκνούς πληθυσμούς Ρομά (Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία) και περιλαμβάνει 2 ομάδες συμμετεχόντων: τυπικούς και μη-τυπικούς εκπαιδευτές γυναικών Ρομά και γυναίκες Ρομά. Τουλάχιστον 40 τυπικοί & μη-τυπικοί εκπαιδευτές γυναικών Ρομά και 100 γυναίκες Ρομά θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του PROMA, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Προσδιορισμός τρόπων ένταξης (αξιολόγηση αναγκών)

Σχεδιασμός του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για τυπικούς και μη-τυπικούς εκπαιδευτές που εργάζονται με γυναίκες Ρομά

– Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εκπαιδευτές τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης που υποστηρίζουν γυναίκες Ρομά

– Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων με στόχο την ένταξη των γυναικών Ρομά σε τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν 3 ημερίδες (στην Ισπανία, την Ελλάδα & τη Βόρεια Μακεδονία), καθώς και ένα διεθνές συνέδριο (στη Ρουμανία) για την παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό.

Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα του PROMA είναι:

– Μια καινοτόμος μεθοδολογία θα ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των γυναικών Ρομά, χρησιμοποιώντας ως μέσο  την εκπαίδευση ενηλίκων, ακολουθώντας ένα τοπικό πλαίσιο και προωθώντας τοπικά πιλοτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από κοινού με γυναίκες Ρομά και τυπικούς και μη-τυπικούς εκπαιδευτές γυναικών Ρομά.

– Τουλάχιστον 100 γυναίκες Ρομά στις 4 χώρες υλοποίησης θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους συμμετέχοντας στα τοπικά πιλοτικά προγράμματα.

– Τοπικά πιλοτικά προγράμματα με στόχο την κοινωνική ένταξη των γυναικών Ρομά μέσω της εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν από κοινού από εκπαιδευτικούς και γυναίκες Ρομά στις 4 χώρες εφαρμογής.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου & προβλεπόμενος αντίκτυπος:

– Οι τυπικοί & μη τυπικοί εκπαιδευτές  των γυναικών Ρομά εξοπλίζονται με μια νέα μεθοδολογία και εκπαιδεύονται προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ειδικές και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά και εμποδίζουν την ένταξή τους στις τοπικές κοινότητες.

– Οι γυναίκες Ρομά εμπλέκονται περισσότερο στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο με στόχο την κοινωνική ένταξή τους, καθώς και στην αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.

– Το επίπεδο αποδοχής των γυναικών Ρομά όπου πραγματοποιήθηκαν τα πιλοτικά προγράμματα βελτιώθηκε και τα κρούσματα ρατσιστικών ή φοβικών φαινομένων κατά των Ρομά μειώθηκαν.

– Τα επίπεδα κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινότητες όπου πραγματοποιήθηκαν τα τοπικά πιλοτικά προγράμματα αυξήθηκαν και το επίπεδο ένταξης των γυναικών Ρομά στις εν λόγω κοινότητες διευρύνθηκε.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.