Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 εταίρους από 4 χώρες της ΕΕ (Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία) και μια χώρα εταίρο (Βόρεια Μακεδονία) που μοιράζονται παρόμοιεςπροκλήσεις και καλύπτουν μια ποικιλία τομεακών, γεωγραφικών και επαγγελματικών υποβάθρων, εξασφαλίζοντας την υλοποίηση ενός πολυεπίπεδου και διεπιστημονικού έργου.CLNR (The Center for Not-for-Profit Law)
CLNR (Κέντρο για το μη κερδοσκοπικό δίκαιο.
Το CLNR είναι ένας ρουμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013, ο οποίος ειδικεύεται στη διεξαγωγή έρευνας, την παροχή συνηγορίας και άλλων συναφών υπηρεσιών προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες. Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Ρουμανία: βελτιώσαμε τη νομοθεσία για τη δημόσια χρηματοδότηση των ΜΚΟ στη Ρουμανία (https://www.clnr.ro/project/poca/), καθώς και το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ΜΚΟ (http://legiong.ro/). Επίσης, ο οργανισμός μας παρέχει στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις νομικές πρωτοβουλίες και τις πολιτικές στη Ρουμανία, μέσω της υπηρεσίας παρακολούθησης της δημόσιας πολιτικής (issuemonitoring.ro). Μεταξύ των τρεχόντων έργων μας είναι το “IntersectVoices-combating discrimination against Roma women”, μια διεθνής προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών Ρομά (https://www.hdl.fi/en/intersect/)

Επικοινωνία: https://www.clnr.ro/
office@clnr.ro


Magenta Consultoría
H “Magenta Συμβουλευτική” είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας, με εμπειρία 18 ετών στην προώθηση των φύλων και την κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της Magenta είναι η ανοικοδόμηση μιας ίσης και δίκαιης κοινωνίας, στην οποία καθένας θα έχει τις ίδιες ευκαιρίες και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα είναι ενσωματωμένες. Επιδίωξη της Magenta είναι να επιτύχει αυτόν τον σκοπό μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως στον τομέα της ισότητας των φύλων και της πρόληψης της βίας, της κοινωνικής ένταξης, της ψυχολογικής και σωματικής υγείας, της απασχολισιμότητας και της προώθησης της επιχειρηματικότητας, του αλφαβητισμού, της ενεργού γήρανσης και νεολαίας.

Επικοινωνία:
magenta@magentaconsultoria.com
+34 985 32 48 13
www.magentaconsultoria.com

Symplexis
Η Σύμπλεξις (www.symplexis.eu) είναι ένας Ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.
Αποστολή της Σύμπλεξις είναι:
– η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό,
– η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων διαφόρων ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

Η δραστηριότητα της Σύμπλεξις βασίζεται σε προσεγγίσεις και παρεμβάσεις γύρω από τέσσερις κύριους άξονες εμπειρογνωμοσύνης, και συγκεκριμένα:

1) την κοινωνική και οικονομική ένταξη,
2) την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
3) την αναβάθμιση δεξιοτήτων, ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων
4) την προαγωγή των παιδιών και των νέωνΕπικοινωνία:
info@symplexis.eu
+30 21 06 10 99 38
www.symplexis.eu

BK-Con
Η BK-con είναι ένας εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών, με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων και την παροχή υπηρεσιών, που καλύπτει:
– Την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης και της εφαρμογής προγραμμάτων σπουδών, αξιοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες (TNA, DACUME, Πλαίσιο ικανοτήτων της ΕΕ, ΕQAVET, συστήματα πιστωτικών μονάδων της ΕΕ, συμφωνίες μάθησης, αξιολόγηση μέσω της δημιουργίας βρόχων ανατροφοδότησης), και έξυπνα εργαλεία ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική μάθηση μέσω πλατφορμών MOOC, η παιχνιδοποίηση και η βιωματική εκπαίδευση.
– Την απασχόληση, είτε ως διαμεσολαβητές μέσω της υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας είτε μέσω της αποτελεσματικής αναβάθμισης ικανοτήτων και επανεκπαίδευσης εργαζομένων και ανέργων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάλυσης των αναγκών της αγοράς, τη διεξαγωγή μελετών εντοπισμού, ALMPs και την εισαγωγή συστημάτων WBL / μαθητείας σε τομεακό ή εθνικό επίπεδο.
–Την κοινωνική ένταξη, με στόχο ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, των μειονοτικών ομάδων, των υπηκόων τρίτων χωρών και την αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων (λόγω φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας).

Επικοινωνία:
kruczek@bk-con.eu
+4935548546783
www.bk-con.eu


Roma Resource Center
Το  “Roma Resource Center” είναι ένας οργανισμός που ειδικεύεται στη βελτίωση της ζωής και της κατάστασης των περιθωριοποιημένων ομάδων πολιτών στη Βόρεια Μακεδονία μέσω της πιλοτικής εφαρμογής μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς και της παροχής μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των βέλτιστων πρακτικών ενσωμάτωσης.
Το RRC ειδικεύεται επίσης στην παροχή κατάρτισης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων της νεολαίας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και του επιχειρηματικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία. Το προσωπικό του RRC είναι εξοπλισμένο με ειδικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη, άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες, και δεξιότητες πληροφορικής.
Το RRC ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2010. Είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συνεχή υποστήριξη των περιθωριοποιημένων ομάδων πολιτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, της νεολαίας, των επιχειρήσεων, της κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την ενισχυμένη κινητοποίηση όλων των σχετικών κοινοτικών δομών που μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ένταξης εντός των κοινοτήτων τους και στο ευρύτερο πλαίσιο της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.

Η κύρια προτεραιότητα του RRC είναι η υποστήριξη της διαδικασίας εφαρμογής της στρατηγικής για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά στη Βόρεια Μακεδονία και η υποστήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης εθνικών και τοπικών πολιτικών για την παροχή μακροπρόθεσμων μέτρων βιωσιμότητας για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά.

Επικοινωνία:
info@rrc.org.mk
+0038975 211 247
http://www.rrc.org.mk/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.